Podpora zamestnávania

Názov projektu: Podpora zamestnávania znevýhodnených skupín v PROENERGS s.r.o.
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Zameranie projektu: Dopytovo - orientovaný projekt
Prijímateľ: PROENERGS s.r.o.
Doba realizácie: 20.09.2019 – 30.04.2021

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zabezpečenie aktívnej podpory a pomoci pre zamestnancov z radov UoZ a ZUoZ pri vykonávaní pracovných činností a pri ich adaptácií na pracovnom mieste.

Výsledky realizácie projektu:
Výstupom realizácie aktivity projektu bolo 10 pracovných miest, ktoré boli obsadené úspešnými 10 znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie na dobu min. 18 mesiacov. Pracovné miesta boli vytvorené v oblasti stavebníctva s prioritným cieľom uplatnenia sa na trhu práce osôb so základným vzdelaním z marginalizovaných skupín.

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk